ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง งบประมาณ 48,231 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องปริ้นสี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท 2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV จำนวน 3 เครื่อง ๆ 2,500 งบประมาณ 7,500 บาท รวมเงินงบประมาณ 11,800 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด 1.เครื่องปริ้นสี 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 รายละเอียด ตาม ปร./ปร.5 งบประมาณ 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon G2010 ครุภัณฑ์หมายเลข 478-62-0003 เปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ปริ้นเตอร์ (ตัวฉีดหมึก) เคลียร์ซับหมึก ทำความสะอาดตลับหมึกและชุดแท้งค์หมึก งบประมาณ 2,900 (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง งบประมาณ 23,400 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ตลับหมึก Brther LC3617/BK/Y/M/C งบประมาณ 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 1.หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Canon LBP 6000/6030 เบอร์ 325 จำนวน 5 กล่อง ๆละ 2,750 บาท 2. หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother HL – L2375 DW เบอร์ – 2480 จำนวน 2 กล่องๆ ละ 2,750 บาท งบประมาณ 17,750 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น