รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนกลาง (ที่ว่าการอำเภอตาลสุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติตามโครงการจัดงานสือสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มถนนรอบห้วยมะฮัง บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ดินลูกรังถมอัดแน่นไม่น้อยกว่า 540.00 ลบ.ม. งบประมาณ 54,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี.รสจืดจำนวนนักเรียน 422 คน / 21 วัน จำนวน 8,862 กล่อง ๆ ละ 6.58 บาท เป็นเงิน 58,311.96 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาความสะอาดบ่อขยะ หมู่ที่ 1/ หมู่ที่ 2 และบริเวณโดยรอบให้สะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น