เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างป้ายไวนิล

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ถุงพาสเจอร์ไรส์ บรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 21 วัน จำนวนนักเรียน 423 คน / นมปิดเทอม ชนิดกล่อง บรรจุ 200 ซี.ซี. จำนวน 30 วัน รวมเงินงบประมาณ 157,685.94 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง งบประมาณ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง งบประมาณเป็นเงิน 26,950 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง หมึกปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 10 อัน งบประมาณเป็นเงิน 7,300 บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ขอบเขตงานก่อสร้างคอนกรีต หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น