ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานกองคลัง งบประมาณ 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองกุงเกมส์ ครั้งที่ 22 ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 18,948 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองกุงเกมส์ครั้งที่ 22 ) องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 256 ชุด ๆ ละ 170 บาท (พร้อมสกรีน) งบประมาณเป็นเงิน 43,520 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุงพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. รสจืด จำนวน นักเรียน 423 คน จำนวน 20 วัน 8,460 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท งบประมาณเป็นเงิน 55,666.80 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen/ จอรับภาพ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว (รายละเอียดตามรายงานขอบเขตฯ) งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2010 เลขครุภัณฑ์ 478-62-0005 จำนวน 3 รายการ เปลี่ยนตลับหมึกปริ้นเตอร์ / ทำความสะอาดตลับหมึกสี และชุดแท้งค์หมึก/เติมหมึกปริ้นเตอร์ 4 สี รวมงบประมาณเป็นเงิน 2,390 บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ใน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 2×4 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 960 บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอ เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองกุง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วงเงินงบประมาณ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น