ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560