งานพัสดุและทรัพย์สิน


แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561