1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ถนนภายในหมู่บ้านได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม

1.2 ถนนระหว่างหมู่บ้านได้ก่อสร้างใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม

1.3 ถนนที่เป็นเส้นทางการเกษตรในตำบลหลายสายได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตรทางการเกษตร สะดวกต่อการสัญจรไปมา

1.4 ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.5 สร้างและบำรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านภายในตำบลท่าสะอาดให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

1.6 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

1.7 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

2. ด้านเศรษฐกิจ

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำภูมปัญญาของท้องถิ่น มาใช้เพื่อให้เกิดรายได้ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทำขนม กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ โดยการจัดหาทุนและร้านค้าให้

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ประชาชนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. ด้านสังคม

3.1 สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล วัด โรงเรียน และกลุ่มมวลชนอื่น ๆ

3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในตำบล เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตร

3.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน

3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ป่วยโรคเอดส์ส่งเสริมและให้ความสำคัญของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม

3.5 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและทุกภาคส่วนในระดับตำบล

4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รู้จักป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ ตรวจสุขภาพประจำปี

4.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนให้รู้จักการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เช่น เล่นกีฬา เต้น แอร์โรบิค และสันทนาการอื่น ๆ

4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญ จัดทำสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

4.5 ปรับปรุงที่เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม

4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายบริการสาธารณสุข อาสาสมัครป้อกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มูลนิธิในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

5. การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา

5.1 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

5.3 ส่งเสริมการกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

5.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

5.5 ส่งเสริมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ พร้อมกับประเพณี ท้องถิ่น

5.6 ส่งเสริมกิจกรรม นำพาลูกจูงหลานเข้าวัด และพาดูงานประเพณีวัดต่าง ๆ ที่สามารถทำได้ในต่างจังหวัด

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานขององค์กรและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง