ผลการดำเนินงาน

– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนตุลาคม) 

– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน)  

– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)  

– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)