พนักงานส่วนตำบล

พนักงาน อบต.หนองกุง                             พนักงานสำนักงานปลัด                           พนักงานกองการคลัง                               พนักงานกองการช่าง                           พนักงานกองการศึกษา