วิสัยทัศน์

          “น้ำไหล ไฟสว่าง สุขภาพดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการศึกษา เน้นมีการส่วนร่วมของประชาชน”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดระเบียบชุมชนให้น่าอยู่
  2. พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มป่าให้ชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
  3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
  4. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
  5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
  6. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัย
  8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารการเมืองการปกครอง
  9. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และองค์กรให้เข้มแข็ง เน้นการบริการ สู่ความเป็นเลิศ