สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอตาลสุม ประมาณ 14 กิโลเมตร บนถนนนามน-ดอนงิ้ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4008 ) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 46 กิโลเมตร

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่

ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม

เนื้อที่ ตำบลหนองกุง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร (30,000 ไร่ )

จำนวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงใหญ่   ผู้ใหญ่บ้าน  นายอุทัย  บุดดี

หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุงน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  นายบัวลา  อุ่นใจ

หมู่ที่ 3 บ้านคำแคน            ผู้ใหญ่บ้าน  นายประสงค์ศักดิ์  ทองหล้า

หมู่ที่ 4  บ้านสร้างแสง        ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำนวย  พิมพะกัน

หมู่ที่ 5 บ้านคำเตยใต้         ผู้ใหญ่บ้าน  นางไพจิตร  เกษียร

หมู่ที่ 6 บ้านสร้างหว้า         ผู้ใหญ่บ้าน  นายหนูกาญจน์  แดนดี

หมู่ที่ 7 บ้านคำเตยเหนือ     ผู้ใหญ่บ้าน  นายสายันต์  วัฒนราษฎร์

หมู่ที่ 8  บ้านสร้างหว้า        กำนันตำบลหนองกุง  นายเพิ่มศักดิ์  พันธ์เพ็ง

ประชากรและครัวเรือน

  • จำนวนประชากร ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม
แยกตามเพศ  2,142  2,041  4,183
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
– ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  2,138  2,041  4,179
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  3  0  3
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)  0  0  0
-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  1  0  1

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

  • จำนวนครัวเรือน 1,093 ครัวเรือน

ที่มา : ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2559 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย