แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

 

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561