แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhfrC7pPKzJRkuzkXymvKVxKrCYf8j_ms5ojH9ubW9LyN2Cg/viewform?fbclid=IwAR1FcloPFhttDaSsg1Vgne8B20p8IHE-h-KqroKkZA0kQRxeglJSzI84BdU