ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. สำหรับนักเรียนในเขตตำบลหนองกุง จำนวน 427 คน จำนวน 130 วัน จำนวน 55,510 กล่อง ราคา กล่องล่ะ 7.82 บาท เป็นเงิน 434,088.20 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. สำหรับนักเรียนในเขตตำบลหนองกุง จำนวน 427 คน จำนวน 130 วัน จำนวน 55,510 กล่อง ราคา กล่องล่ะ 7.82 บาท เป็นเงิน 434,088.20 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ดาวน์โหลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียน