เมษายน 23 2019

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายสมศักดิ์ จันทร์ภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยสัตวแพทย์จีรวัฒน์ ภักดีร่มเย็น เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้ และออกพื้นที่ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข และแมว ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง หมู่ที่ 1 – 8 ในระหว่างวันที่ 11 – 20 มีนาคม 2562