คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคำงูเหลือม บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมลงปริมาณดินอัดแน่นไม่น้อยกว่า 780.00 ลบ.ม.งบประมาณ 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกงุ

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 จุด (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5) งบประมาณ 470,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 100 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 งบประมาณ 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Website Application ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Websi … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ฝายมีชีวิตตามรายพระบาทศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น