คลังเก็บรายวัน: 18 มิถุนายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.301.00 เมตร จำนวน 172 ท่อน และบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 0.301.00 เมตร ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อพัก (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตาม แบบ อบต.หนองกุงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพัก บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.301.00 เมตร จำนวน 150 ท่อน และบ่อพัก คสล.สำหรับท่อขนาด 0.301.00 เมตร ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อพัก (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตามแบบ อบต.หนองกุงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที.ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. 423 คน จำนวน 29 วัน จำนวน 12,267 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท เป็นเงิน 95,927.94 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-58-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น