ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนำ้พร้อมบ่อพัก บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.301.00 เมตร จำนวน 150 ท่อน และบ่อพัก คสล.สำหรับท่อขนาด 0.301.00 เมตร ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อพัก (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตามแบบ อบต.หนองกุงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร