ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.301.00 เมตร จำนวน 172 ท่อน และบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 0.301.00 เมตร ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อพัก (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตาม แบบ อบต.หนองกุงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร