สิงหาคม 06 2019

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ จันทร์ภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร โดยนายปัญญา จันทร์วัติ นักวิชาการสาธารณสุข และนางสาวปฏิมา ทองสิงหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง