ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ