ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 68.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตามแบบ ท.1-7-603) งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง