คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2019

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง

จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนั … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง

จ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโคร … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อเครื่องเข … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิ … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งบประมาณ 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินย่อย ขนาด 3/4 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ ปร.4/ปร. 5 ตามแบบ ท.1-7-603) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 601-56-0004,601-60-019 วงเงินงบประมาณ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น