คลังเก็บรายวัน: 9 กันยายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ ปร.4/ปร. 5 ตามแบบ ท.1-7-603) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 601-56-0004,601-60-019 วงเงินงบประมาณ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ งานสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง รหัส 601-60-0018 วงเงินงบประมาณ 2,890 บาท (สองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณวางท่อระบายน้ำขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อ หมู่ที่ 2 … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ ขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 219.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม ปร.4 / ปร.5 ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ท.1-7-603 ) งบประมาณ 100,000 .- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุง

โพสท์ใน จัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ พร้อมเทคอนกรีต จำนวน 3.00 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ ปร. 4 / ปร.5 ตามแบบ อบต.หนองกุง กำหนด) งบประมาณ 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น