ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ งานสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง รหัส 601-60-0018 วงเงินงบประมาณ 2,890 บาท (สองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง