ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 601-56-0004,601-60-019 วงเงินงบประมาณ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง