ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด งบประมาณ 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง