คลังเก็บรายวัน: 2 ตุลาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ตำบลหนองกุง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง งบประมาณ 5,675 บาท (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง งบประมาณ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง จำนวน 13 รายการ วงเงินงบประมาณ 39,572 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินย่อย ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 28 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำเตยใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.70 เมตร (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตามแบบ อบต.หนองกุงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น