ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ไปบ้านดอนก่อ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา