คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซี ซี. รสจืด จำนวนนักเรียน 423 คน จำนวน 18 วัน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,614 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 50,100.12 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทสิบสองสตรางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท งบประมาณ 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง จำนวน 12 จุด รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 วงเงินงบประมาณ 491,600 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี.รสจืด ประจำเดือน มกราคม จำนวนนักเรียน 423 คน จำนวน 20 วัน จำนวน 8,460 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท งบ ประมาณ 55,666.80 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน งบประมาณ 1,560 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น