คลังเก็บรายวัน: 5 กุมภาพันธ์ 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G2010 เลขครุภัณฑ์ 478-62-0005 จำนวน 3 รายการ เปลี่ยนตลับหมึกปริ้นเตอร์ / ทำความสะอาดตลับหมึกสี และชุดแท้งค์หมึก/เติมหมึกปริ้นเตอร์ 4 สี รวมงบประมาณเป็นเงิน 2,390 บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ใน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 2×4 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 960 บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอ เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองกุง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วงเงินงบประมาณ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดบ่อขยะ หมู่ที่ 1 / หมู่ที่ 2 และบริเวณโดยรอบให้สะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองกุง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2653 วงเงินงบประมาณ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง บรรจุ 6,000 ฉบับ/1 กล่อง 2 กล่อง ๆ 4,100 บาท วงเงินงบประมาณ 8,200 บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น