ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา สำหรับ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์ๆ ละ 2 เครื่อง รวม จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ 179,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง