ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 22 รายการ งบประมาณเป็นเงิน 25,212 บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง