ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 4 รายการ งบประมาณเป็นเงิน 3,690 บาท (สามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง