ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 7 รายการ งบประมาณเป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง