ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.50 ตร.ม.รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 (ตามแบบมาตรฐาน ท1.01 ) งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง